กิจกรรมของรายวิฃา Independent Study ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา­ลงกรณราชวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษลงพื้นที่ศึกษาและวิจัยในแขว­งจำปาสักของสปป.ลาว 

หัวหน้าโครงการวิจัย พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร.
นักวิจัยประจำโครงการ อาจารย์มนตรา เลี่ยวเส็ยง
ผู้ช่วยนักวิจัย นิสิตเอกภาษาอังกฤษ

  อ่านทั้งหมด 1061 คน

BACK