index

  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน. สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๗. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาเซียน ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของกัมพูชา กุสลาอัปสรา ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของลาว คืนความสุขให้ประชาชน ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของเวียดนาม พรหมจรรย์สันโดษ ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของเดอะนิวเมียนมาร์ สิปปะพลัง ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๗.

icon  พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี), ดร., ๒๕๕๗. เศรษฐกิจพอเพียงของไทย ความยิ่งใหญ๋ในการปฏิวัติพันธุกรรม ในคอลัมน์ทัศนะวิจารณ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.

  อ่านทั้งหมด 849 คน

BACK