team-header

staff1

staff2
staff3

 สุรินทร์

10269632_231416753720953_1015417095572739151_n

นิสิตชั้นปีที่ 3 รัฐศาสตร์รุ่น 1 มจร วัดไร่ขิง (15 รูป/คน)
และนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์
(พระนิสิตและนิสิตชาวไทย 15 รูป/คน พระนิสิตชาวกัมพูชา 1 รูป)
ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย       เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
ผศ.ประสิทธิ์ ทองอุ่น และผศ.วรัญญา ทองอุ่น ให้เกียรติลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ช่วยนักวิจัย

006

หมู่บ้านนับถือตะกวด

3

สำรวจป่าช้าชายแดน

DAS_7666

กับ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเกษมศักดิ์ แสนโพชน์ และ ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก มจร. สุรินทร์ ที่ห้องประชุมใหญ่ มจร สุรินทร์

น่าน

01

นิสิตชั้นปีที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์ มจร วัดไร่ขิง (40 รูป/คน)
(พระนิสิตและนิสิตชาวไทย 40 รูป/คน พระนิสิตไทใหญ่ 2 รูป)
ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองน่าน ประเทศไทย    เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

 

น่าน 00
ถ่ายกับคณะผู้บริหาร มจร นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

3

4

8

DSC04334
ช่วงเตรียมความพร้อมในการลงสำรวจพื้นที่

DSC04338

DSC04327

เมืองเสียมเรียบและโสตง กัมพูชา 

DSC00734

DSC01151

DSC00919

พระสัญชัย สุรศักดิ์ นิสิตชาวกัมพูชาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วังน้อย

ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองเสียมเรียบและโสตง กัมพูชา  เมื่อเดือนมีนาคม 2557


เมืองพะตะบองและเมืองศรีโสภณ กัมพูชา

6

สามเณรแสนชัย สุรศักดิ์ พระนิสิตชั้นปีที่ 4 ชาวกัมพูชา จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วังน้อย และ พระมหาวิชัย สจฺจรกฺขิโต พระนิสิต ชาวกัมพูชา จากมจร อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองจำปาสัก เมื่อเดือนเมษายน 2557


กัมพูชา

2

 อังกอร์ทม

12

นิสิตชั้นปีที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์ มจร วัดไร่ขิง (7 รูป/คน)

(พระนิสิตชาวกัมพูชา 2 รูป พระนิสิตชาวไทย 2 รูป และนิสิตคนไทย 3 ท่าน)

ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองเสียมราฐและโสตง ประเทศกัมพูชา  เมื่อเดือนกันยายน 2557

DSC05128

กลุ่มสนทนาเรื่องแบลและการอนุรักษ์โตนเลสาป

P1090994

IMG_6662

การสำรวจเมืองโสตง

IMG_6548

Killing field

 

เมืองมุนละปะโมก จำปาสัก สปป.ลาว

013

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

พระมหาสมบูรณ์ จิตตะทันโต พระนิสิตชาวลาว ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วัดศรีสุดาราม ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองจำปาสัก เมื่อเดือนธันวาคม 2557

 


เมืองจำปาสักและเมืองโขง สปป.ลาว

1601972_224446461091433_791492286_o

พระนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วังน้อย (พระนิสิตชาวลาว 4 รูป ไทย 10 รูป และไทใหญ่ เมียนมาร์ 1 รูป รวมทั้งสิ้น 15 รูป) ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองจำปาสัก  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557

1) Phra Sone Siravanno 2) Phra Sainoi Nyanasami 3) Phra Kongseang Southoummo 4) Phra Rattana Chantaliya 5) พระเกียรติโสภณ โสภณจิตฺโต 6) พระนิติภูมิ โสภณจิตฺโต 7) พระนิติภูมิ อภินนฺโท 8) พระอภิเชษฐ์ สุภัทรวาที 9) พระยรรยง วสฺวฒฺฑโก 10) พระมหาภารดร ภูริสฺโร


1417650_228291794040233_733487281_o

11

 10

 


จำปาสัก สปป.ลาว

1

พ่อเฒ่าฮมแข่ว-008

พระนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วังน้อย ร่วมกับพระ นิสิตระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมลงพื้นที่

(พระนิสิตชาวลาว 1 รูป ชาวกัมพูชา 1 รูป ชาวไทย 4 รูป นิสิตป.เอก 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 7 รูป/คน)

 ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองจำปาสัก เมื่อเดือนเมษายน 2557

พระ นิสิตแกนนำประเทศลาวได้แก่ พระมหาสมบูรณ์ จิตตะทันโต พระนิสิตแกนนำประเทศกัมพูชา พระมหาแสนชัย สุรศักดิ์ ร่วมกับ สามเณรจตุพงษ์ ยี่โถ พระมหากิตติคุณ พระยอด ชยวํโส และพระมหากิจจา อาภากโร 

DSC_0177

 เสวนาชวนถก

 

003
 บ่าวทอผ้า

005

 กลุ่มสนทนากับหมู่บ้านที่ผู้บ่าวทอผ้าซิ้น

ย่างกุ้ง เมียนมาร์

10

Phra Kuvera พระนิสิตชาวเมียนมาร์ ระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์ มจร วังน้อย ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองย่างกุ้ง เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556

11

6

 


เมืองมัณฑะเลย์ มียนมาร์

5

Phra Osadha พระนิสิตชาวเมียนมาร์ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ

คณะพุทธศาสตร์ มจร วังน้อย

แกนนำในการสำรวจพื้นที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557

DSC09536

 


เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์

4

Venerable Sandawara และ Venerable Mandala พระนิสิตชั้นปีที่ 1 ชาวเมียนมาร์ จากหลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์ มจร วังน้อย และ เจ้าอาวาสชาวเมียนมาร์ จากวัดในท่าขี้เหล็ก ร่วมลงพื้นที่ ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองเชียงตุง เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

1 - 1

DSC04715

 


เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์

ทริปเชียงตุง 17

20

6

5

8

  • คุณธนาชัย เจิงรัมย์  อณัฐศรุจ เชียงใหม่ พระสิริวัฒน์  นิสิตชั้นปีที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์ มจร วัดไร่ขิง และ Venerable Pantita และ Venerable Tejo นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ มจร วังน้อย
  • พระมหานัธนิติ สุมโน วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา เว็บมาสเตอร์ของโครงการ (พระนิสิตชาวไทใหญ่ 2 รูป พระนิสิตชาวไทย 2 รูป และนิสิตคนไทย 2 ท่าน)
  • คุณสายคำยอด เจ้าของรถและคนไกด์ชาวไทใหญ่ ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557

โฮจิมินห์ เกิ่งเทอ เกิ่งเหย่อ และซกตรัง ประเทศเวียดนาม

2

1

Phra Trang Danh Tai พระนิสิตชาวเวียดนาม ชั้นปีที่  3 หลักสูตรนานาชาติ

คณะพุทธศาสตร์ มจร วังน้อย

 ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองโฮจิมินห์ เมื่อเดือนตุลาคม 2556


เมืองบ่าวลิว และ เมืองเกียงยาง ประเทศเวียดนาม

2

พระนิสิตชั้นปีที่ 3 ชาวเวียดนาม เชื้อชาติเขมร จากหลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์ มจร วังน้อย ผู้ช่วยนักวิจัยในการสำรวจพื้นที่เมืองเกียงยางและบ่าวลิว

เมื่อเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557

การสังเคราะห์งานวิจัย

คณะทำงานในการสังเคราะห์งานวิจัย 35 กรณีศึกษาจากบันทึกภาคสนาม

10

4

3

5

 

11198761_901161473261103_1619875320_n

11201467_901157799928137_288953463_o

11202712_901157819928135_1304886159_o

11204671_901157973261453_1789069762_o

11212213_901161456594438_930998989_n

11227496_901157823261468_916940863_o

11230076_901158653261385_2067996669_o

11235232_901157749928142_1255023479_o

11249384_901157616594822_496508363_o

  อ่านทั้งหมด 1286 คน

BACK